Arama

İNGUŞ CUMHURİYETİ

Resmi Dil            : Rusça, İnguşça
Başkent             : Magas
Cumhurbaşkanı : Murat Magometovich Zyazikov
Yüzölçümü        : 4000 km2
Nüfus                 : 467.294
Din                     : İslam, Hristiyanlık

Cumhuriyet Hakkında
İnguş Cumhuriyeti, 1920 yılında Dağlı Haklar Cumhuriyeti içinde yer aldı. Daha sonra sırasıyla 7 Temmuz 1924’te İnguş Otonom Bölgesi, 5 Aralık'ta 1936  tarihinde yönetim yapısı yeniden şekillenerek çeçenlerle aynı çerçevede “çeçen- İnguş Cumhuriyeti” oldu.
1944 Şubat’ında, İnguş nüfusun tamamı Almanlarla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle Orta Asya'ya sürüldü.
1956 yılında Komünist Partisi'nin sürgünü kınaması sonrasında, 1957'de hakları iade edildi. Cumhuriyet yeniden kurulurken eski yerleşim birimi Prigorodniy bölgesi İnguş sınırları dışında kaldı.
1990 senesinde Sovyetler Birliği’nin dağılmaya başlamasıyla birlikte 1 Kasım 1991 tarihinde çeçen-İnguş Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etti ise de Rusya Federasyonu bu bağımsızlığı tanımadı.
İnguşlar, 4 Temmuz 1992'de çeçen-İnguş Cumhuriyeti’nden ayrılarak Rusya Federasyonu içerisinde “İnguşetya Cumhuriyeti” ismiyle müstakil bir birim oluşturdu.
İlk Cumhurbaşkanı Ruslan Auşev 10 Kasım 1992 ila 28 Aralık 2001 tarihleri arasında;
2. Cumhurbaşkanı Akhmed Malsagov 28 Aralık 2001 ila 23 Mayıs 2002 tarihleri arasında görev yaptı.
Murat Zyazikov 3. Cumhurbaşkanı olarak  23 Mayıs 2002 tarihinden bu yana iş başındadır.
Cumhuriyetin mevcut anayasası 1994'te kabul edildi. Dört yılda bir seçilen, 34 üyeden oluşan en yüksek yasama gücüne sahip parlamento 2006’dan beri işbaşındadır.
 
YöNETİM
Cumhurbaşkanı                             : Zyazikov Murat Magometoviç
Cumhurbaşkanı Gen.Skrt.               : Dudarov Alihan Najmudinoviç
Parlamento Başkanı                       : Mahmud Sultanoviç Sakalov
Parlamento Bşk Yrd.                       : Tatriev Magomet Beksultanoviç
Parlamento Bşk Yrd.                       :Yevloev Zalimhan Sultanhamidoviç
Parlemento Genel Skrt.                   :Yandiyev Magamet Cabrailoviç
Başbakan                                      : Malsagov İbrahim Solsayeviç
Başbakan Yrd                                : Marhiev Magomed İbragimoviç
Başbakan Yrd                                : Yevloeva Hava İshakovna
Başbakan Yrd                                : Ujahov Osman Magomedoviç
Başbakan Yrd                                : Tumgoev Magomed Umaroviç
Başbakan Yrd                                : Mahauri Gelani Gelagayeviç
Başbakan Muşteşarı                       : Zyazikov Raşid Magomedoviç
Güvenlik Kur Sekreteri                    : Auşev Başir Magomedoviç
İçişleri Bakanı                                : Hamhoyev Beslan Tuganoviç
Maliye Bakanı                                : Ustilgova Aset Orsmakovna
Ekonomi Bakanı                             : Gaysanov Raşid Yahyayeviç
Kültür Bakanı                                 : çahkiev Manolis  Alaudinoviç
Eğitim Bakanı                                 : Tankiev İsmail Ayupoviç
Sağlık Bakanı                                 : Kamurzoev Boris Daudoviç
Tarım ve Köyişleri Bakanı                : Kgieev Sultan Alaudinoviç
çalışma ve Sosyal Güvenlik Bk.        : Dzeytov Alihan Magomedoviç
Turizm, Spor ve Gençlik Bakanı       : Ozdoev İssa Nikolayeviç
Afet Ve Olağanüstü Durumlar Bk      : Tsitskoev Yusup Muradoviç
Hazine arazileri ve Mülkler Bakanı    : Bogotirev Ali Yahyaeviç
 
ETNOLOJİ
İnguşlar ve onların doğu komşuları çeçenler, ayrı lisanlar, ayrı tarihler, ayrı etnik gruplar ve siyasal kimlikler gibi takdim edilse de, onları birbirinden ayırarak tanımlamak mümkün değildir.
"çeçen" terimi bir ova köyünden alınma Rusça etnonimdir; "çeçenya” da ondan türetilmiştir. (Her iki sözcükte de son hecede Rusça vurgu vardır.) çeçenler kendilerini Nohçi olarak isimlendirir.
Benzer şekilde "İnguş" kelimesi de bir Rusça etnonimdir. Anguşt köyünün isminden türetilmiştir. "İnguşetia" terimi genellikle cumhuriyeti tanımlamak için kullanılır. İnguşetya, Gürcüce son ek ile Rusça etnonimden türetme melez bir terimdir (“-eti” eki Gürcücedir. Etnonimden yer isimleri türetir). İnguşlar kendilerine Galgay derler.
çeçen ve İnguşlar’ın kendi dillerindeki ortak ismi Vaynakh’dır. Manası "bizim insanlarımız" dır.
çeçen Cumhuriyeti - İçkeria, tarihsel olarak doğu dağ eteğinde bir bölgenin ve çeçenistan'ın dağlık bölümünün merkezi kısımlarının ismidir.
İnguşetya denince akla -Galgayca ismiyle- Galgachie bölgesi akla gelir. Geleneksel olarak orta kısma yakın olan üst Assa vadisini kapsar. Hem İçkeria, hem de Galgachie ekonomik ve kültürel olarak önemli bölgelerdir.
Etnik kimliğin geleneksel ifade şekli olan “çeçen-İnguş”lar (Vaynax (bizim insanlarımız) veya Vaymoot (Bizim Dilimiz)) üç veya dört alt grubu kapsar.
- İnguşlar (alt lehçeleriyle);
- çeçenler (birkaç ayrı lehçesiyle);
- Kistler (Kuzey Gürcistan dağlık bölgesinde ve üst Alazan'da yaşarlar)
- Ve genellikle Galanchozh lehçesini konuşan uzak batı çeçenistan'daki Mielxii’ler.
Nohçi etnonimi Mielxii'ye muntazaman uyar ama Kist'e pek uymaz.
Kendilerini Vaynax olarak isimlendiren bu gruplar, ortak bir dil ailesi oluşturur ve bir çok ortak özellikleriyle birleşirler.
Ancak, Vaynax grupların aynı etnik kimliğe sahip olmaları, aynı ulusal kimliğe sahip olmaları sonucunu doğurmamaktadır.
Sadece Inguşlar(Galgay) ve çeçenler(Nohçi) dikkat çekecek derecede yakın olup, durumları modern ulusal kimlik tanımlarına oldukça uygunluk gösterir.
 
İDARİ BİRİMLER VE YERLEŞİM 
İnguşetya idari olarak 4 bölgeye ayrılmıştır: Nazran, Malgobek, Sunja ve Dzairakh.
İngeşetya halkı, 45 küçük yerleşim merkezi ve 4 şehirde oturur.
Şehirleri Magas, Nazran, Malgobek ve Karabulak’tır.
İnguşetya nüfusunun % 42.5 (198,496) kentlerde, % 57.5’i (268,798) kırsal alanlarda yaşar.  
NüFUS
 
İNGUŞETYA Cumhuriyeti Nüfus Bileşimi- 2002
Milliyetler
   Nüfus
 Oran (%)
 
İnguş
 361.057
 77.27
Rus
      5.559
    1.18
çeçen
    95.403
  20.42
Diğer
      5.275
    1.13
TOPLAM
 467.294
100.00
Not: Nüfusu 1000’in altında olanlar “diğer” hanesine dahil edildi.
 
İnguşetya nüfusunun % 46.7 (218,194)’sini erkekler; % 53.3 (249,100)’ünü kadınlar oluşturur.
 
DİL:
“Nakh-Dağıstan” ailesinde 30’un üzerinde lisan vardır ve çoğu sadece Dağıstan’da ve çeçenistan’da konuşulur.
çeçence ve İnguşça, Kistçe ve Tuşça (Gürcistan'da ölmek üzere bir azınlık lisanı) ile birlikte “Nakh-Dağıstan” dil grubunun kuzeydoğudaki Nakh kolunu oluşturur.
Son 8000 yılın arkeolojik bulgularındaki devamlılık, Nakh-Dağıstan dil grubu mensuplarının, bölgenin otokhtonu olduğunu göstermektedir.
Nakh dalının, ailenin kalanından ayrılması, 5000 - 6000 yıl önceye dayanır (Nakh-Dağıstan ailesinin yaşı, Hint-Avrupa dillerinin yaşıyla kıyaslanabilir).
çeçen dilinin İnguş dilinden ayrılması ise muhtemelen Ortaçağ'dadır. Kafkasya’nın diğer yerel lisanlarında olduğu gibi çeçen ve Inguş dilinde de sessiz harflerin çokluğu dikkat çeker. Bir düzine sayma şekli ve birkaç cinsiyet grubu, karmaşık sözcükler grubu, bükümlü morfolojisiyle oldukça zor bir dildir.
Inguşça ve çeçence geleneksel yazılı lisanlar değildir. önce Arap harfleriyle yazılmış, sonra 1923’de Latin harflerine dönülmüş ve 1938’den itibaren de kiril harfleriyle yazılmıştır. Oluşturulan imla sessiz harfleri iyi tanımlamaktadır. Ancak sessiz harflerin çokluğu, sözcüklerin tanınmasını zorlaştırmakta ve çeçence ve özellikle İnguşça okuryazarlığın yayılmasını engellemektedir. Sovyetler zamanında okul yazı dili kısmen çeçenceydi, ama hiç İnguş'ça olmadı. Her iki lisan da okullarda derslerde sözlü olarak kullanıldı ama yazılı ortama hep Rusça hakim oldu. Bu durum İnguşetya'da halen geçerlidir.
 1944-56 sürgünü esnasında okul yaşında olanlar daha ziyade Rusça’ya itibar etmektedir.
çeçen ve İnguşlar, pratikte birbirlerinin konuşmalarını gayet iyi anlamalarına rağmen, dilbilgisi farkları ve sözcük dağarcığı bahane edilerek iki ayrı lisan haline getirilmiştir.
Edebi lisan Ekim devriminden sonra ortaya çıkmıştır. İnsanların çoğu için okuma yazma dili Rusça olmakla birlikte, bazı gazeteler ve edebiyatın çeşitli türlerinde dergilerde bu diller de kullanılmaktadır.
Dil en çok geleneksel ve yeni şarkılarda canlı olarak yaşatılmaktadır.
Modern edebiyat, standart Avrupa türleri ile birkaç yazar, şair ve oyun yazarını kapsar.
Geleneksel düzyazıda nükteye çok yer verilir (tıpkı modern yaşamda günlük konuşmalarda olduğu gibi).
çeçen ve İnguşça pratikte konuşma dili olarak sürekli kullanılır. İnguşların % 98.2’si İnguşçayı anadili olarak kabul etmektedir. Ancak Rusçayı da akıcı bir şekilde konuşabilirler.
Şunu eklemek lazım ki, eğer çeçen ve İnguş ekonomileri bugünkü kötü halini sürdürürse, işsizlik ve evsizlik sosyal yapıyı bugün olduğu gibi olumsuz yönde etkilemeye devam ederse, kültürel aşınmayla birlikte çeçen ve İnguş lisanlarının kullanımının azalması Rusçanın hakimiyetini artıracaktır.
 
EKONOMİ
İnguşetya tarım ve hayvancılık ülkesidir. ülkede kayda değer bir sanayi yatırımı yoktur. Yaşanmakta olan çeçen-Rus savaşı İnguş Cumhuriyeti’ni olumsuz yönde etkilemekte olup, bölgedeki istikrarsızlık sebebiyle sanayi yatırımları yapılamamaktadır.
İnguşetya'da mısır, buğday, yulaf, arpa, şekerpancarı, ayçiçeği, ve patates tarımı yapılmaktadır.
Büyükbaş hayvan üretimi ile koyun yetiştiriciliği de gelişmiştir.
Kimyasallar, arıtma yağlar, inşaat malzemesi, aydınlatmalar ve gıda sanayii İnguş Cumhuriyetinde faaliyeti görülen sektörlerdir.
İnguşetya kereste bakımından da oldukça zengindir.
Değerli metaller, petrol, doğal gaz rezervleri, mermer, dolomite, kabuk kireçtaşı, yüksek kaliteli tuğla toprağı başlıca yer altı zenginlikleridir.
İnguşetya ayrıca termal sular ve maden suları bakımından da oldukça zengindir.
Bu minerallerin rezerv ömürlerinin ortalama 100-150 yıl arasında olduğu tahmin edilmektedir.
Malgobek’te bulunan ve 60 milyon ton civarında olduğu tahmin edilen petrol rezervi 1915’ten beri işletilmektedir. Ayrıca petrol alanlarını genişletme çalışmaları sürmektedir.  
Bakü-Novorosisk boru hattı, Bakü-Rostov karayolu ve Bakü-Moskova demiryolu hattı İnguşetya’dan geçer. Bütün bu yolların toplam uzunluğu 900 km’nin üstündedir.
Ayrıca başkent Magas’ta uluslararası İnguşetya Havaalanı bulunmaktadır.
İnguşetya Cumhuriyeti kişi başına aylık 2728 ruble (yaklaşık 100 dolar) milli gelirle Rusya Federasyonu’nun en yoksul bölgesidir.
 
COĞRAFYA ve İKLİM
İnguş topraklarının % 60’ı tarıma elverişli verimli siyah topraklardan oluşur. İklim de tarıma uygundur.
İnguşetya yüzölçümünün 140 000 hektarlık kısmını ormanlar örter ve ağaç dokusu kayın, meşe gibi değerli türleri kapsar.
Dağlık bölgede en yüksek nokta 2993 metre ile Stolovaya Dağı’dır. Dağlardan inen nehirler önemli bir hidroelektrik güç kaynağı oluşturur. önemli nehirleri Assa, Sunja, Armkhi ve  Guloi-khi‘dir.
Kışları genellikle yumuşak ve yazları sıcaktır. Sıcaklık bölgelerin yüksekliğine göre değişir.
Bölgenin Temmuz sıcaklıkları ortalama gece -10 ila 3 °C arasında; gündüz ise + 21 ila + 23'e °C arasındadır.
Yıllık yağış m2’ye 450 - 650 mm’dir. Ama bu rakam yükseklerde 1200 mm/m2 ‘ye kadar çıkar. Genel de karasal iklim özellikleri gözlenir.
 
EĞİTİM
İnguş Devlet üniversitesi 1994 yılının Nisan ayında eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.
Fakülteleri
Filoloji Fakültesi
Kimya Fakültesi
Fizik Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tarih Fakültesi
Mekanik Fakültesi
Ekonomi Fakültesi
Hukuk Fakültesi 
KüLTüR
Dzhairakha Assa yöresi, bölgenin mimarlık tarihinin açık hava müzesi gibidir. Kuzeyden gelen göçebe saldırılarına karşı 13’üncü yüzyıl mimarisiyle yapılan ve 18’inci yüzyıla kadar görev yapan tarihi kuleler, taş mimarisinin eşsiz örneklerini oluşturur. Bu büyülü vadide yüzlerce yıllık kültürün temsilcisi olan bu eski kuleler, çevreye gizemli bir güzellik verir. Ulaşılamaz yerlerde inşa edilen bu kuleler sadece savunma ve güvenliğin değil,  aynı zamanda bir klanın ekonomik ve askeri gücünün de bir simgesidir.
Meskenler, yeraltı defin odaları, putperest mabetleri ve Hıristiyan kiliseleri Assa, Armkhi, Guloikhi nehirleri boyunca korunmuş kalıntılardır.
Mimari 9’uncu ve 12’inci yüzyıllar arasında Hıristiyanlığın etkisi altında kaldı ve Hıristiyan kiliseleri Gürcü mimarlarla işbirliği içinde inşa edildi. Göz alıcı örneklerden biri Tkhaba Erdy Kilisesi’dir. Bu kilise Kuzey Kafkasya'da en önemli kiliselerinden biri ve Gürcülerle İnguşlar arasında kurulan yakın ekonomik, askeri ve kültürel bağların bir belgesidir.
Bu bölge, tarihsel ve kültürel anıtların varlığından daha fazla şeylere sahiptir. Dış saldırılar nedeniyle dağlık bölgelerde el becerilerine dayanan ticaret de çok gelişmişti.  Bu ticaret, zamanında İnguş ekonomisinin önemli bir parçasıydı. Zırh tamirciliği özellikle gelişmişti. Taarruz ve savunma silahları, yaylar, tatar yayları, mızraklar, kılıçlar, baltalar, süvari kılıçları, bıçak eksenli imalatları oluşturuyordu. Savaşçılar için zırh, zırhlı yelekler, miğferler, kalkanlar, dirseklikler ve zincirli zırh eldivenler üretilirdi.
Dericilik başka bir yaygın meslekti. Avcılar ve çobanlar, tabaklanan deri sırımlardan yapılan geleneksel ayakkabılar giyerlerdi. çeşitli botlar, ayakkabılar ve terliklerle ayakkabıcılık gelişmişti. Deriden tütün keseleri, koruyucu kaplamalar, kemerler, tabanca kılıfları ve diğer benzer malzemeleri yapmak yaygındı. 19’uncu yüzyıla kadar her köyde dericilik vardı.
İnguşlar arasında diğer gelişmiş sanatlar halıcılık ve marangozluktu. Neredeyse bütün koruyucu aletler ahşaptan yapılırdı. Tahta ve demirden çiftlik gereçlerinin imalatı ekonomide önemli bir yer işgal ediyordu.
çömlekçiler, depolama kapları, testiler ve fincanlar üretiyordu. Şali yerleşimleri, Duba Yurt, Stary Yurt, ve Novy Yurt çömlek ticaretinin merkezleriydi.
Demirciler, büyük koyun kırkma makası, koruyucu bıçaklar, zincirler, kazanlar, oraklar ve diğer koruyucu malzemeleri yapıyordu.
Taş ustaları, taşa şekil verme becerilerini oldukça geliştirmiş, benzersiz dini anıtlar, kemerli yollar ve zeminler meydana çıkarmışlardı.
Yine kuyumcular karmaşık desenli metal küpeler, saç bantları, altın ve gümüş takılar üretiyordu. Egikal, Tsori, Erzi ve Evloi İnguşetya’nın mücevher işleme merkezleriydi.
İnguşların, efsane, destan, hikaye, şarkı, atasözlerinden oluşan zengin bir sözlü folkloru vardır. Halk şarkıları çok yaygındır. Müzik ve dans gelişmiştir. Popüler müzik aletleri, dekhch pandur(Akordeon), kekhat pondur(Klarnetin bir tipi), üç-tel takılan bir keman, zurna, tef ve davullardır. Kızlar genellikle akordeonla oynar. Lezginka (çiftler halinde yapılan Kafkasya'ya ait bir dans) özel günlerin favori dansıdır.
Inguşların yüzyılların içinden süzülüp gelen, takvim, sayma sistemi, ölçüm sistemi, arazi bilgisi, hayvanlarla ilgili bilgiler, hava bilgileri, astronomi bilgileri gibi ciddi bir geleneksel zihinsel kültürü de vardır.
 
İNGUŞETYA BASINI
Gazeteler
*İngusetya, 1993 den beri devlet tarafından haftada 3 kez Rusça yayınlanıyor.
Genel yayın yönetmeni Ayu Gadaborşov, Tirajı 2500.
 
*Golos Nazrani (Nazran’ın Sesi), Nazran yerel yönetimi tarafından 1939 dan beri haftalık olarak Rusça yayınlanmaktadır. Genel yayın yönetmeni K. Buzurtanov, Tirajı 2000.
 
*Novoye Vremya (Yeni zaman), Karabulak yerel yönetimi tarafından 1998 den beri haftalık olarak Rusça yayınlanmaktadır. Genel yayın yönetmeni Magomed çahkiyev, Tirajı 500.
 
*Serdalo,  Devlet tarafından 1 Mayıs 1923 den beri haftada 2-3 kez Rusça yayınlanmaktadır. Genel yayın yönetmeni Hüseyin Şadiyev, Tirajı 2500.
 
*MK-Kavkaz, bölgesel gazete. Haftalık olarak Rusça yayınlanır. Genel yayın yönetmeni Harun Akbayev, Tirajı 15 100. 
 
*Narodı Kavkaz, bölgesel gazete. 1997 den bu yana Rusça olarak haftada bir kez  yayınlanır. Genel yayın yönetmeni Artur Koysoyev.
 
 Dergiler
 
* Literaturnaya İnguşetya, Hükümet tarafından ayda bir İnguşça yayınlanıyor. Edebiyat-Sanat ve Politika dergisi. Genel Yayın Yönetmeni Abu Malsagov, Tirajı 2000. 
 
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
*"Mashr" Kar amacı gütmeyen bağımsız oırganizasyon
Başkan: Magomed Adamovich Mutsolgov
E-mail: ano_mashr@yahoo.com
http://www.mashr.org 
 
* "Açık Kıta" İnguş Bölgesel örgütü
Başkan: Batyr Magametovich Parchiyev
İrtibat: Kartoyeva 124a, Nazran/inguşetya - Rusya
Tel. 8 928 959-51-77 
 
* Uluslararası Kuzey Kafkasya Barış Misyonu İnguşetya Şubesi
Başkan: Savarbek Ibragimovich Sharyzhev
İrtibat: Bazorkina 13, Nazran/İnguşetya – Rusya
Tel. (8-13) 2-71-39 
 
* 21. YY'da Yeniden Doğuş Derneği Şubesi
Başkan: Valid Umarkhadzhiyevich Khunkurkhanov
Ordzhonikidzevskaya, "Sputmik", 15/15 – İnguşetya/Rusya
Tel. 495 166-85-15 (Moskova merkez telefon)
E-mail: esperanza@cityline.ru 
 
* "Dostluk" Derneği
Tel./faks (8-13) 2-82-62 
* "Nesli Koruma" Bölgesel Yardım Derneği
Başkan: Roza Iznaurova – Zarema Sadulayeva 
 
* İnguşetya çeçen Mülteci Haklarını Koruma Derneği
Başkan: Leyla Dzeytova
İrtibat: Bazorkina 44, Nazran/İnguşetya – Rusya
Tel.;/faks (8-13) 2-82-62
E-mail: dzeitova1@mail.ru 
 
* İnguşetya Bölgesel Rekabet ve Kalkınma Fonu
Başkan: Yusup Magomedovich Zurabov
İrtibat: Mutaliyeva 64, Nazran, İnguşetya – Rusya
Tel. 8(8732) 22-11-26 
 
* İnguşetya Ticaret ve Sanayi Odası
Başkan: Murat Khamatkhanov Dautgireyevich
İrtibat: Bezorkina 12, Nazran/İnguşetya – Rusya
Tel. 8732 22-58-98 
 
* Ulusal Kurtuluş için çeçen Komitesi
İrtibat: İnguşetya, Nazran, Mutalieva, d. 38 tel. (8732) 22-92-65
e-mail: refugee_chechnya@southnet.ru, olympic@yandex.ru   
 http://savechechnya.narod.ru 
 
* Medeniyet, özerk Kar Amacı Gütmeyen Organizasyon
Başkan: Dzhambulat Edalgireyevich OZDOYEV
İrtibat: Tereshkovoy 58 Ordzhonikidzevskaya, Sunzhensky, İnguşetya/Rusya Federasyonu
366704 tel. +7 8734 551150, ofis saatleri tel. +7 8734 122333, e-mail: civilization@hotbox.ru 
 
* Lamanad (Dağların Sesi), kamu organizasyonu
Başkan: Adlan Alamadovich DINAYEV
İrtibat: Pliyeva 4 Nazran, İnguşetya/Rusya Federasyonu tel. +7 8732 228871 e-mail: dinaev777@mail.ru 
 
* Rus-çeçen Dostluk Derneği'nin Kuzey Kafkasya Bölge Şubesi
Başkan: Imran EZHIYEV
İrtibat: e-mail: friends1977@mail.ru 
 
* Gudermes Rayonu Engelli İnsanlar Kamu örgütü
Başkan: Girgi Abalayevich BAKAYEV
İrtibat: Belorechenskaya 31 Gudermes, çeçen Cumhuriyeti tel. +…5800 
 
 
-------------------------------------------
Faydalanılan Başlıca Kaynaklar:

- I. G. KOSIKOV &. S. KOSIKOVA,Kuzey Kafkasya: Sosy-Ekonomik Rehber

- Rusya Federasyonu İdari Rehberi

- İnsan Hakları Enstitüsü, ve Enformasyon ve Araştırma Merkezi – Moskova/Rusya Federasyonu

- MEMORIAL – İnsan Hakları örgütü (kavkaz.memo.ru)

- Rusya İnsan Hakları Derneği (zaprava.ru)

- Rusya üniversiteler Kılavuzu (http://www.vedomostivuz.ru/)

- 2007 – Rusya üniversiteler Rehberi (http://www.ed.vseved.ru/)

- www.ingush.berkeley
- www.wikipedia.org
- www.mimhaber.net
- ingush.ru
K.E.

Yorumlar
Henüz yorum eklenmemiş. Yorum eklemek için tıklayın.
Bu kategorideki diğer yazılar