Arama

KUZEY OSETYA CUMHURİYETİ- ALANYA
Resmi Dil             : Rusça, Osetçe.
Başkent              : Vladikavkaz
Cumhurbaşkanı  : Taymuraz Mamsurov
Yüzölçümü         : 8000 km2
Nüfus                 : 710 725(2002)
Din                    : Hristiyan (% 70), Müslüman (%30)
CUMHURİYET HAKKINDA
1921'de oluşturulan ve Rus SFSC'ne bağlı Dağlı özerk SSC içinde bir ulusal okrug olarak yer alan Kuzey Osetya, daha sonra 7 Temmuz 1924’de özerk oblast, 5 Aralık 1936'da da özerk cumhuriyet oldu. özerk oblast, 5 Aralık 1936'da da özerk cumhuriyet oldu.
Aralık 1991 sonunda Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra cumhuriyet statüsüyle Rusya Federasyonu içinde kaldı.
1994 Kasım'da, cumhuriyet’in adına "Alanya" terimi de, eklenerek resmi ismi “Kuzey Osetya Cumhuriyeti-Alanya” oldu.
 
Bakanlar Kurulu
 
Devlet Başkanı                                : Mamsurov Taymuraz
Parlemento Başkanı                        : Habitsova Larisa
Başkan 1inci Yrd                             : Kesaev Stanislav
Bşk Yrd                                          : Hadikov Azamat 
 
Başbakan                                       : Hlıntsov Nikolay
Başbakan 1inci Yrd.                         : Hatsayev Oleg
Başbakan Yrd.                                : Balikoyev Valeri
Başbakan Yrd.                                : Baskayev Stanislav
Başbakan Yrd.                                : Dzantiyev Sergey
Başbakan Yrd .                               : Keselbrener Leonid
Başbakan Yrd.                                : Totoonov Aleksandr 
 
Cumhurbaşkanı ve Hükümet Genel Sekreteri: Takoev Sergey  
Hükümet üyeleri
Sanayi ve Ticaret Bakanı                 : Bazrov Valentin
Ulaştırma Bakanı                            : Boradzov Alan
Kültür Bakanı                                 : Galazov Eduard
Tarım ve Köyişleri Bakanı                : Zazaev Robert
Ulusl. İlşk. ve STK’lardan Sor. Bak.  : Kasaev Taymuraz
Ekonomi Bakanı                             : Kuçiev Zaur
Sağlık Bakanı                                : Reutov Aleksandr
Bayındırlık ve İskan Bakanı              : Rodionov Yevgeniy
çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  : Tuganova Larisa

Maliye Bakanı                                : Urtaev Konstantin

Eğitim ve Bilim Bakanı                    : Kusov Taymuraz
Gençlik ve Spor Bakanı                   : Kelehsayev Rustem
Hazine Arazisi ve Mülkleri               : Hubaev Oleg
İçişleri Bakanı                               : Arenin Sergey
 Vladikavkas
YERLEŞİM VE İDARİ BİRİMLER
Osetler Kafkasya'da Daryal Geçidi'nin kuzey ağzında otururlar. Doğularında çeçenler, kuzeylerinde İnguşlar ve Kabartaylar, batılarında Gürcüler bulunur. Güneyden de Güney Osetya ile komşudurlar. (Daryal Geçidi'nden başka Liakkva ve Ksa vadilerinde, güneyde Kura'ya doğru Uruk, Fiag-Don ve Ardon ile Yukarı Terek boylarında da yaşarlar. Yine bir ayrı grupları da Yukarı Kura'nın sağ kıyısı ile Trialet Dağı'nda ve Borjom'un doğusunda otururlar.)

Kuzey Osetya-Alanya’nın idari olarak 1 il, 8 ilçe ve 105 kadar büyük yerleşim yeri "köyü" vardır.
Nüfusun % 65’i (464,875) şehirlerde, %34,5 (245.400) kırsal alanda oturmaktadır.
 
NüFUS
K. OSETYA-Alanya Cumhuriyeti Nüfus Yapısı – 2002

Milliyetler
    Nüfus
Oran (%)
 
Asetin
    445.310
      62.70
Azeri
        2.429
        0.34
Ermeni
      17.147
        2.41
Belorus
        1.002
        0.14
Grek(Rum)
        2.332
        0.33
Gürcü
      10.803
        1.52
İnguş
      21.442
        3.02
Kabardey
        2.902
        0.41
Koreli
        1.841
        0.26
Kumık
      12.659
        1.78
Rus
    164.734
      23.19
Tatar
        2.108
        0.30
Türk
        2.835
        0.40
Ukraynalı
        5.198
        0.73
çingene
        1.553
        0.22
çeçen
        3.383
        0.48
Diğer
      12.597
        1.77
TOPLAM
    710.275
    100.00

Not: Nüfusu 1000’in altında olanlar “diğer” hanesine dahil edildi.
 
Nüfusun % 47,3’ü (336035) erkek,  % 52,7’si (374.240) kadındır. 
                 
DİL
Osetler İran dil grupuna giren bir dil konuşurlar ancak komşu Kafkas halklarıyla gerçekleşen ortak yaşam sonucu, Osetçe’de, bazı sözcük ve ses düzenlerinde Kafkas etkileri ortaya çıkmıştır.
Oset lisanı, iki ana lehçeye ayrılır:
1. Kudar lehçesi(Güney Osetya'da konuşulur);
2. Iron ve Digor lehçesi (Kuzey Osetya'da konuşulur).
Tualian, Alagirian, Ksanian… gibi başka lehçeler de vardır fakat Iron lehçesi en geniş ölçüde konuşulandır.
Digor lehçesi daha eskidir ve sadece Kuzey Osetya’nın kuzey ve batı kesimlerinde bir kaç yerde konuşulur. İki lehçe arasında hem fonetik, hem de morfolojik farklılıklar vardır. 1920 ve 1930’larda her ikisi de edebi dil olarak kullanılıyordu fakat daha sonra Digor lehçesi terk edildi. Günümüzde digor lehçesinin yazılı şekli kullanılmamaktadır.
Osetin dili üzerine yazılan ilk eser 1844'te St. Petersburg'da yayınlanan A. Şegren'in Ossetian Grammar'i idi.
Bunu Rus dilbilimci V.F. Miller'in 19.ve 20 yy. başlarındaki bir çok önemli çalışması takip etti. Sovyet döneminde de Oset dili araştırma konusu oldu. Bunların en önemlisi V.I. Abaev tarafından yürütülen çalışmalardır.
Kafkas toplumları içinde dil ve edebiyatını en iyi şekilde geliştirerek işleyen Osetinler bu konuda önemli adımlar atmış olmalarına rağmen, günümüzde, Osetya'da bilhassa yeni nesil içerisinde Oset dilini konuşamayan bir çok insana rastlamak mümkündür. Yakın zamana kadar Oset dilinin okullarda seçmeli dil olarak kullanılması -bilhassa şehirlerde- böyle bir sonucu doğurdu. Son yıllarda büyük zararları fark edilen bu sistem değiştirilmiş, ilk öğretimde Osetin dili-edebiyatı ders olarak mecburi hale getirilmiştir.
İdari hukuki ve diğer resmi prosedürlerde Rusça kullanılır fakat teorik olarak gerekirse Osetçe de kullanılabilmektedir.
 
COĞRAFYA
Kuzey Osetya-Alanya’nın Kuzey ve Güneyi arasındaki maksimum mesafe 130 kilometre; doğusu ile batısı arasındaki maksimum mesafe ise 120 kilometredir.
Kuzey Osetya-Alanya'nın güneyi tamamen dağlık olup, dağlar yüzölçümünün tahminen % 35-40’ını kaplamaktadır. % 20 si ormanlık, geriye kalan % 40-45''i ise tarıma elverişli arazidir.
Kuzey Osetya-Alanya’nın dağlarını iki bölümde inceleyebiliriz:
1- En güneyde ve en yüksek yerlerde çıplak kayalar ve buzullar bulunur.
Buzullu Dağlar: Doğudan batıya doğru, Kazbek 5033m, Cimara 4780m, Şırğ Berzend 4146m, Adayıhoğ 4646m, Tepli 4423m, Vilpata 4638m, Karavgom 4363m, Labada 4314m.
 
2- Daha aşağıya doğru Alp tipi çayırlar, ladin, köknar ve çam ormanları; daha aşağıda yaprak döken meşe ve kayın ormanları; en aşağıda da çayır ve step bitkileri görülen kesim. Buzulsuz Dağlar: Doğudan batıya doğru, Şarlam 2867m, Ştolovaya 2993m, çişin Hoğ 2823m, Trav Hoğ 2979m, Kion Hoğ 3420m, Vaza 3529m). Bu dağlar iç Osetya'ya yayılmışlardır.

Dağların hemen kuzeyinde başlayan düzlükler kuzeydeki Rus yoğun nüfuslu Mozdok rayonunda ovaya dönüşür ve Orta Terek Ovası içinde yer alır.
Düzlüklerdeki verimli topraklarda sulama ile tarım ve meyvecilik yapılır. Küçük ve büyük baş sürüler yazın yüksek çayırlara götürülür. Arıcılık ve berrak akarsu ve göllerde alabalık avcılığı yapılır. Yaban hayatı, belirli bölgeler oluşturularak koruma altına alınmıştır.
  
Kuzey Osetya-Alanya'nın geçitleri: Doğudan batıya doğru): Daryal (Daryan veya Arvıkonı) 2250m, Tırşı Efceg 3132m (Efceg İronca geçit demektir), Rukı Efceg 2996m, Cedoyı Efceg 3004m, Koşkı Efceg 3630m, Mamişonı Efceg 2828m, Gurcı Efceg, Gebe Efceg, Kırıvaşı Efceg. Bu geçitler Kafkas sıradağlarında olup en önemlileri Daryal Geçidi Gürcü askeri yolu üzerinde, Ruk Geçidi Kafkas ana yolu üzerinde olup 3660m uzunluğunda bir tünelle Kuzey Osetya’yı, Güney Osetya’ya bağlamıştır. Mamişon Geçidi, Oset askeri yolu üzerindedir.
Ayrıca İç Osetya’da da önemli geçitler vardır. Bunlar Gerçek Efceg, Şanıbayı Efceg, Dergevşu Efceg, Kakkedurı Efceg, Kurttatı Efceg, Mijurı Efceg, Jigudı Efceg, Kajatı Efceg, ve Kazatficek Efceg
 
Kuzey Osetya-Alanya’daki vadileri birbirine bağlayan bu geçitlerin yükseklikleri 2000 m’nin üzerindedir.
 Kuzey Osetya-Alanya Vadileri (Doğudan batıya doğru): Arvı Kom (Kom İronca ‘vadi’ demektir), Şanıbayı Kom, Dergevşı Kom, Kurtatı Kom, Kubanı Kom, Narı Kom, Kaşarayı Kom, Alagiri Kom ve Digurı Kom.
 
Bu vadilerdeki topraklar tarıma ve hayvancılığa elverişli olup, yamaçları ormanlarla kaplı suları ise gözyaşı kadar berraktır. çok sayıda akarsu derin vadiler içinden geçerek kuzeye doğru akar, Terek ve Sunja ırmaklarına dökülür.

 
Kuzey Osetya-Alanya akarsuları (Doğudan batıya doğru): Şunşayı Don (Don İronca su demektir), Terçi Don (Terek Nehri), Gizel Don, Fiyag Don, İri Don ‘Ardon’, Vurş Don ve İrefi Don.

Ayrıca dünyanın en kısa akarsuyu 30 m uzunlukta olup, Kurtatı Kom’da (Kurtatı Vadisinde) bulunmaktadır.
 
Bu saydığımız akarsularla Kuzey Osetya-Alanya’nın tarıma elverişli arazisinin hemen hepsi sulanabilir durumdadır.
 
Kuzey Osetya-Alanya, çeşitli hastalıklara iyi gelen şifalı suları ile de ün kazanmıştır. Bunlar muhtelif vadilere yayılmış olup adetleri 250 kadardır.
Yükseltiye göre yağış miktarı artar ve iklim de sertleşir.
 
EĞİTİM VE KüLTüR
Oset dilinde ilk eser olarak 10. yy.da Yunan karakterleri ile yazılmış alan zelençuk kitabesi kabul edilir. Alan/Oset dilinin Yunan alfabesi ile yazılmasının bundan sonra devam etmediği kabul edilir, zira bundan sonra hiç bir örnek bulunabilmiş değildir.
Oset dilinde yazı teşebbüsleri 18.ve 19.yy.da Rus ve Gürcü misyonerleri tarafından yapılmıştır. 19. yy. ortalarında A. Şegren kiril alfabesinden esinlenerek Osetçe için de bir alfabe icat etti ve F. Miller'in yaptığı bazı değişikliklerle bu alfabe Rus ihtilaline kadar kullanıldı.
19.yy. ortaları ile 1923 arasında kiril harfleri,
1923-1938 yılları arasında Latin harfleri,
1938-1954 kiril harfleri ve
1954 de de yeniden düzenlenmiş kiril harfleri bütün Osetler için geçerli oldu.
1958'de bazı okullarda 1- 4 . sınıflarda Osetçe eğitim dili olarak kullanılmaktaydı; fakat 1972 de hiç bir eğitim seviyesinde mecburi Osetçe kullanılmaz olmuş, sadece 1 ila 10. sınıflarda seçmeli ders olarak okutulmuştur.
Kuzey Osetya, Rusya Federasyonu’na bağlı cumhuriyetler arasında kültür seviyesi en yüksek olanlardandır. Okur yazar oranı % 100’dür. Yüksek eğitim düzeyi % 70 - 80 arasında olup eğitim teknik ağırlıklıdır. İlköğretim 11 yıldır.
Kuzey Osetya - Alanya’nın bilimsel ve kültürel potansiyeli yüksektir. 4 Yüksek eğitim kurumu vardır. En önemli yüksek öğretim kurumları Kuzey Kafkasya Devlet Teknoloji üniversitesi, Kuzey Osetya Devlet Tıp Fakultesi, Devlet Dağ Tarım üniversitesi, Kuzey Osetya Devlet Pedagoji Enstitüsü (www.sogpi.ru)'ne bağlı olarak Pedagoji Fakültesi, Dilbilim Fakültesi, Psiko-Pedagoji Fakülteleri vardır. Hepsi Vladikavkaz’dadır.
Bu üniversitelerin bünyesinde çeşitli fakülteler vardır. Ancak sadece Pedagoji Enstitüsü’nde Oset dilinde eğitim verilmektedir.
 
Başkent Vladikafkas’ta 3-4 adet müze mevcuttur.Müzelerinde İskitler’e, Sarmatlar’a ve Alanlar’a ait enteresan kalıntılar sergilenmektedir. Alan Cengaverleri’ne ait oldukları saptanan sivri kafatasları görülmeye değer kalıntılardır.

Terek Nehri kenarında tahminen 300 yıl önce Azerbaycan zenginlerinden birinin İron sevgilisine kavuşamaması üzerine aşkının hatırası olarak yaptırdığı iki minareli görkemli cami ibadete yeni açılmıştır.
  
‘Dergevşı Kom Vadisi’nde dünyada bir benzeri bulunmayan ve ‘ölüler Şehri’ diye adlandırılan yerüstü mezarları turistlerin ilgisini çekmektedir. Ayrıca Osetya’nın bütün vadilerinde, o vadiye hakim olmuş eski ailelere ait gözetleme kuleleri ve kaleleri vardır. Ayrıca kule şeklindeki mezarlarla, eski yeraltı mezarlarını ve İslam dini esaslarına göre düzenlenmiş mezarları bir arada görmek şaşırtıcıdır.
 
Kurttatı Vadisi’nde, Cengizhan baskınları (1223-1225) sırasında korunabilmek amacıyla inşa edilen ve giriş kapısı bugüne kadar belirlenemeyen bir kale mevcuttur. Kale çıkışının kıl merdivenlerle yapıldığı kanaatı hakimdir (Prof. Pelti Taymuraz).
 
Vellacir Vadisi’nde Hıristiyan dininin ilk kabulü sırasında (910-915) inşa edilmiş birçok kilise mevcut ise de, bunların en önemlisi ve en görkemlisi Meryem Ana ‘Madı Mayrem’ kilisesidir.
 
En eski kilise ise devlet otoritesinin Alanlarca, dini otoritenin yerli halktan Şağil’ler tarafından temsil edildiği devirde Gürcü Krallarınca yaptırılan Nujal kilisesidir.
Osetya’nın Devlet Halk Dansları Topluluğu “Alan” dünyaca tanınmıştır
 
Başkent Vladikafkas’ta 6 adet tiyatro mevcuttur. Tiyatrolarda Rusça ve Osetçe eserler temsil edilmektedir. Bu tiyatrolardan ikisi çocuk tiyatrosudur.
Osetya’nın Devlet Filarmoni Orkestrası da çok tanınmıştır.
ülkede Oset dilinde radyo ve televizyon yayınları yapılmaktadır.
İlk Osetçe gazete “Iron Gazet” 23 Haziran 1906 dan, 1912 yıllına kadar Vladikavkaz’da yayınlanmıştır. Bu gazetenin 1917 de tekrar yayınlanma teşebbüsü hariç, yayın süresi kısa olmuştur.
İlk önemli gazete 1923'te çıkan Rastdzinad (hakikat)’dır.
Soveton İriston(Sovyet Osetya), Kuzey Osetya’da süreli yayınlardan biri olan Maç Dug (Bizim Dönem)1934'te çıkmağa başladı.
Oset basını esas hali ile iç savaşın bitiminden sonra ortaya çıktı. Digor basını ise 1930’larda kayboldu. 90 yılların başlarında 150 000 civarında kitap yayınlanmıştır (1930 yılından sonra Digor lehçesinde hiç kitap basılmadı.)
Kuzey Osetya-Alanya’da bugün yayınlanmakta olan gazeteler ise şunlardır:
 
*Alantı Nıhas (Alanların Sözü), Osetçe, Rusça. Osetin Toplumsal Politik Hareketi “Alantı Nash” tarafından 26 Ocak 1996 dan bu yana ayda 2 kez yayınlanıyor. Tirajı 20 000.
 
* Komünist Osetya, Rusça. Haftada bir, parti bülteni olarak yayınlanıyor. Yerel ve federal hükümeti kritik eden muhalif kimlikli bir gazete. Genel Yayın Yönetmeni G.S. Peliyeva.
 
* Esk, Rusça. Kuzey Kafkasya Yahudilerinin çıkarttığı gazete. Merkezi Nalçik’te bulunan Yahudi STK’sı "Tovuşi" tarafından yayınlanıp, ücretsiz dağıtılıyor. Genel Yayın Yönetmeni Vera Perelgut, Tirajı 1000.
 
* Mk-Kavkaz, Rusça. Kuzey Kafkasya’da yayınlanan haftalık bölgesel gazete. Genel Yayın Yönetmeni Harun Akbayev, Tirajı 15 100.
 
* Narodı Kavkaz, Rusça. 1997 den beri haftada 1 kez yayınlanıyor, bölgesel gazete. Genel Yayın Yönetmeni Artur Koysoyev.
 
* Nedelya Osetya, Rusça. Osetyada Gelişen spor, kültür, egitim ile ilgili gelişmeleri aktaran haftalık gazete. Genel Yayın Yönetmeni Lelana Baroyeva.
 
* Kuzey Osetya, Rusça. Devlet tarafından 1917 den beri günlük yayınlanıyor. Genel Yayın Yönetmeni Olga Vışlova Aleksandrovna.
 
* Slovo, Rusça. 4 Temmuz 1920’den beri haftalık yayınlanan gençlik gazetesi. Genel Yayın Yönetmeni Lidiys Tokoyeva.
 
* Ekran, Rusça. Devlet tarafından çıkarılan haftalık enformasyon gazetesi. Genel Yayın Yönetmeni Sergey Burnatsev.
 
EKONOMİ
K. Osetya-Alanya’da ekonomi, temelde tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.
Ayrıca makina imalatı, madencilik, kereste, el dokumacılığı, halıcılık, gıda ile kimyasal maddeler, cam üretimi gibi diğer hafif endüstrilerde de ekonomik faaliyetler vardır.
K. Osetya-Alanya’da çinko, kurşun, bakır ve gümüşü içeren dolomite ve polymetallic maden cevherleri bulunur. Mermer işletmeciliği yeni başlamıştır. Son zamanlarda Mozdok yakınlarında yapılan petrol sondajlarından olumlu sonuçlar alınmış olup, bu yeni rezervler üretime hazırlanmaktadır.
Kuzey Osetya-Alanya'da tarım, sebze ve tahıl üretimi ile hayvan besiciliğinden oluşur. Alçak yamaçlarda ve Mozdok yakınlarında sulamayla tahıl çiftçiliği (mısır, buğday, arpa), patates, kenevir, şeker kamışı, meyve ve sebze yetiştirilir.
Daha yükseklerde ise koyun ve sığır besiciliği yapılır. Süt ve süt ürünleri üretimindeki faaliyetlerin ekonomide önemli bir yeri vardır.

Orman ürünleri işletmeciliği yeni başlamıştır. Büyük Kafkaslar'ın her iki yanındaki ormanlardan, başta kayın olmak üzere bol miktarda kereste elde edilir. Osetya’nın şehirlerinde, ilçelerinde ve bunlara bağlı köylerde doğalgaz ve elektrik vardır. Bu nedenle katı yakıt kullanılmamakta; mevcut ormanlar tahrip edilmemektedir. Petrol ve doğalgaz Rusya’dan gelmektedir.
Elektrik Terek üzerinde inşa edilmiş kendi hidroelektrik santrallerinden üretilmektedir.
Ekonomide özel teşebbüs henüz gelişmemiştir.
 
MODERN EDEBİYAT
Osetler, 1906’da yayına başlayan “İron Gazet”, Kuzey Osetyanın en önemli siması, yurtseverliğiyle tanınmış şair ve filozof Kosta Khetagurov’un yazılarıyla milli edebiyatlarını tesis etmeye başlamıştır. Bu dönemde Brityati Elbijaiko, Kosoyti Arsen gibi ozan ve drama yazarları görmekteyiz.
1927’den sonra Guludi Andraey, Mahti Georgi, Birakti Gino, Sattiyati Aleksandr, Tsallikati Ahmet, Buttati Gazibek gibi isimler yer alır.
Sonraki kuşakta ise Gaytiyati Geda, Zatdiyati Totırbek, Segerati Maksim, Koçişati Maharbek’i göze çarpan isimler olarak sayabiliriz.  
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
* Beslan Hayat Hattı
Yevgenia ANTROPOVA
CAF Rusya program yöneticisi
(Rusya'daki Hayır Vakfı ofisi)
Tel. +7 (095) 792 59 29 (2010)
* Vladikavkaz Yönetim Enstitüsü
Başkan: Zita Ibragimovna Salbiyeva
İrtibat: Borodino 9/14, Vladikavkaz/K. Osetya 362025 Rusya
Tel. : (867-2) - 54-04-99, 54-05-44,
Faks 54-15-80
* İnsan Hakları Gençlik çalışma Grubu
Başkan: Alexey Khetagovich Batayev
İrtibat: Mir 10/13, Vladikavkaz/K. Osetya – Rusya
tel./faks: +7 903-483-27-38 (mobil), +7 8672-53-65-99 (faks), +7 8672-64-03-42 (ev) 
* Mülteciler Kafkasya Yüksek Konseyi
Başkan: Karisa Chermenovna Sotiyeva
İrtibat: Kuybyshev 15/1, Vladikavkaz/K. OSetya – Rusya
Tel. (8672) 45-12-30
* Kafkas Forumu – Genel Merkezi
İdari Sekreter David Petrosyan
İrtibat: Demirchyan 25, Erivan/Ermenistan
Tel. +374-1 54-57-27
e-mail: forum@netsys.am; kferevan@arminco.com
* Pedagoji ve Eğitim için Barış
Başkan: Natalya Chuprunova
Tel. 8-902-426-09-56 faks: 88672-513288
* 21. YY'da Yeni Eğitim
Başkan: Nina Gaboyeva – Natalia Chuprunova
İrtibat: International 226/27, 362002, Vladşkavkaz/K. Osetya – Rusya
Tel. (8672 44-01-45, (87672 76-92-31, (8672 33-49-17
* Vladikavkaz Basın Kulübü
Başkan: Adelina Kaytukova
İrtibat: Dimitrova 2/4, 362040, Vladikavkaz//K. OSetya – Rusya
Tel. (8672)--53-65-99 (tel./faks) 74-03-36 (ev)
E-mail: adelina@ssc.ac.ru 
 
* Beslan Mağdurları Sosyal, Psikolojik ve Rehabilitasyon Vakfı
Evgeniy Antropov – CAF-Rusya Programı Yöneticisi
Tel: +7(095) 792 59 29 (dah. 2010),
* Beslan'ın Sesi (İnsan Hakları örgütü)
Başkan: Emma Lazarovna Tagayeva-Betrozova
İrtibat: Oktober 13/24, 363029, Beslan/K. Osetya – Rusya
Tel. 86737 3-26-63, 3-57-14
E-mail: golosbeslana@mail.ru
* Etnopolitik Araştırmalar Merkezi
Başkan: Alan Grigoryevich Pliyev
İrtibat: Mir 10, Vladikavkaz/K. Osetya – Rusya
Tel. 8672 536599
E-mail: igor_doularv@mail.ru  
-------------------------------------------
Faydalanılan Başlıca Kaynaklar:

- I. G. KOSIKOV &. S. KOSIKOVA,Kuzey Kafkasya: Sosy-Ekonomik Rehber

- Rusya Federasyonu İdari Rehberi

- İnsan Hakları Enstitüsü, ve Enformasyon ve Araştırma Merkezi – Moskova/Rusya Federasyonu

- MEMORIAL – İnsan Hakları örgütü (kavkaz.memo.ru)

- Rusya İnsan Hakları Derneği (zaprava.ru)

- Rusya üniversiteler Kılavuzu (http://www.vedomostivuz.ru/)

- 2007 – Rusya üniversiteler Rehberi (http://www.ed.vseved.ru/)

- Kurul, Biz çerkesler, Ankara,2005
- www.wikipedia.org
- www.dagistanlilar.net
- www.kafkasya.net
- www.friends-partners.org
- www.kommersant.com
- www.peoples.org.ru/eng
- www.rso-a.ru/
- www.osetia.ru
- www. ossetians.com/eng/

K.E.

Sizde yorumunuzu eklemek için tıklayın.
Yorumlar
Tüm yorumları görüntülemek için tıklayın.
Cengiz torun - Bursa
02 / 12
80 yıl kadar önce savaş nedeniyle oralarda esir düşen dedemin kardeşi Tahir ağa isimli birinin kızıyla evlenerek vladikavkaz a yerleşmiş. Hacı Tahir Ağa konusunda bilgisi olan var mı acaba
ahmet özbakır - istanbul
08 / 11
ben 1991 yılında viladi kavkazda yaşadım benim valantina hadikova isimli bir bayan arkadaşım vardı şuan ona ulaşmaya çalışıyorum ama bulamıyorum lütfen yardımcı olurmusunuz oyıllarda tren garında makina bölümünde çalışıyordu yani cer atölyesinde bize lütfen yardımcıolun buluşalım telefonum 0541 391 5959 slm
ali - ankara
17 / 09
kafkas evi nin çalışmalarını beğeniyor ve başarılarının devamını diliyoruz güzel ve aydınlatıcı bilgiler iştır irişton alania
Bu kategorideki diğer yazılar